مثنوی نامه 7

ناموجود
کد محصول RC5666425926

مثنوی نامه بی گمان شاهکاری یگانه در عرصه ادبیات است که در برگیرنده والاترین معارف الهی،لطایف عرفانی و آموزه های تربیتی و اخلاقی است.

مثنوی نامه عنوانی است برای مرور در این شاهکار و سیر در معارف و آموزه های بلند و والای آن به صورت گزینش های کوتاه به منظور تبیین یک موضوع خرد و استخراج پیام های آن و تا اندازه ای معاصر سازی پیام ها.

از این رو به هر موضوع خرد،عنوانی داده شده است تا نمایانگر موضوع اصلی مطرح شده در ابیات باشد و توضیحی مختصر بر ابیات آمده استتا بتوان پیام آن را راحت تر دریافت کرد.

×
×