مثنوی نامه 6

140,000ریال
کد محصول RC6528842393

مثنوی معنوی بی گمان شاهکاری یگانه در عرصه ادبیات است که دربرگیرنده والاترین معارف الهی، لطایف عرفانی و آموزه های تربیتی و اخلاقی است.

مثنوی نامه عنوانی است برای مرور در این شاهکار و سیر در معارف و آموزه های بلند و والای آن به صورت  گزینش های کوتاه به منظور تبیین یک موضوع خرد و استخراج پیام های آن و تا اندازه ای معاصر سازی پیام ها.

از این رو به هر موضوع خرد، عنوانی داده شده است تا نمایانگر موضوع اصلی مطرح شده در ابیات باشد و توضیحی مختصر بر ابیات آمده است تا بتوان پیام آن را راحت تر دریافت کرد.

×
×