خلاصه سیره نبوی، دفتر سوم: سیره مدیریتی

200,000ریال
کد محصول RC1754520495
نوع جلد
  • شومیز

سیره نبوی ( منطق عملی ) مجموعه اصولی است راهنما که برگرفته از قرآن کریم و راه رسم پیامبر اکرم (ص) و اوصیای آن حضرت است . این اصول قواعدی است کلی که جهت زندگی را در وجوه مختلف فردی ، اجتماعی ، مدیریتی ، خانوادگی ، سیاسی ، نظامی ، و اقتصادی مشخص می کند . در این دفتر ( سیره مدیریتی ) در 288 صفحه به طور خلاصه به اصول زیر پرداخته شده است : اصل اصلاح رابطه خود و خدا ؛ اصل رحمت و محبت ؛ اصل شرح صدر ؛ اصل رعایت اهلیت ؛ اصل تبعیت و اطاعت ؛ اصل تفویض اختیار و مسئولیت خواهی ؛ اصل پایبندی به عهد و پیمان ؛ اصل عدم احتجاب ؛ اصل جلوگیری از سوء استفاده اطرافیان و وابستگان ؛ اصل توجیه امور ؛ اصل نصیحت و انتقاد متقابل ؛ و اصل برپا داشتن حق و عدل .

×
×