اصول اداره امور در نهج البلاغه

300,000ریال
کد محصول RC8275134394
تعداد صفحات
  • 206
نوع جلد
  • شومیز

مراد از اصول، قواعد کلی عملی ثابت حاکم در یک حوزه است و هیچ کاری بدون آشنایی با قواعد آن کار به سامان نمی رسد.در اداره ی امور آشنایی با قواعد آن که نقش قوانین اجرایی را دارند، امری ضروری است.این قواعد و قوانین اجرایی، همان اصول بنیادی اند که هر برنامه و عمل و اقدام و نیز روابط مناسبات مدیریتی باید تابع آن ها باشد.

در کتاب حاضر، مجموعه ای از مهم ترین اصول اداره ی امور در نهج البلاغه مطرح شده است و البته مجموعه ای دیدن این اصول و به کار گرفتن آن ها به صورت یک مجموعه، می تواند راهنمای برنامه ریزی، عمل، اقدام و روابط و مناسبات در اداره ی امور باشد.

×
×